...

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Marzena Zdunek, Paderewskiego 22, 08-110 Siedlce, PESEL 77082310927, prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą. 

Sklep internetowy jest administrowany przez Marzenę Zdunek prowadzącą niezarejestrowaną działalność gospodarczą pod firmą Marzena Zdunek Wyspa Zmian ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Siedlcach przy ul. Paderewskiego 22, 08 – 110, poczta Siedlce, PESEL 77082310927. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected]. 

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

Kupujący/Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

Konto – jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Klienta hasłem zbiór dotyczących Klienta zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych zamówieniach w Sklepie. 

Formularz rejestracyjny – formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto w Sklepie. 

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://marzenazdunek.com/regulamin 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https:/marzenazdunek.com 

Sprzedawca – Marzena Zdunek, Paderewskiego 22, 08-110 Siedlce, PESEL 77082310927, prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie sesji indywidualnych, treści cyfrowych w postaci kursów online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 4.  Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
 6. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail. 
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem) w polskich złotych. 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej). 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.  
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu. 
 6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy. 
 7. Usługi newslettera świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego. 
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 10. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA  

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie albo bez konieczności założenia Konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. 
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła. 
 3. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym. 
 5. Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. 
 6. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 

Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. 
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość. 
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu. 
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie.  
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.  
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, 
 7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy. 
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. KURS ONLINE  
 9. Na stronie Sprzedawcy można dokonać zakupu kursów online. 
 10. Konto użytkownika jest prowadzone na platformie WP IDEA oraz SoundWise. Aby założyć takie konto, należy wejść na stronę Sprzedawcy, wskazać wymagane dane oraz ustawić indywidualne hasło użytkownika. 
 11. Osoba, która dokona zakupu kursu online, obok wymagań technicznych wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU, jest także zobligowana do założenia Konta Użytkownika kursu online. 
 12. Konto Użytkownika kursu online oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Sprzedawcę. 
 13. Po zaakceptowaniu regulaminu Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji. 
 14. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów online. 
 15. Usługa prowadzenia konta użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu. 
 16. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Sprzedawcę konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę nastąpi na takich samych zasadach. 
 17. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu, chyba że podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia kursu online – wtedy Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż). 
 18. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 19. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu. 
 20. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. w modelu subskrypcyjnym, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym zamówieniu. 
 21. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

Sprzedawca informuje, iż sprzedawany kurs online nie jest produktem leczniczym, a jego celem jest poprawa samopoczucia Kupującego. Kurs online nie zastąpi porady lekarskiej.

KURS ONLINE  

 1. Na stronie Sprzedawcy można dokonać zakupu kursów online. 
 2. Konto użytkownika jest prowadzone na platformie WP IDEA oraz SoundWise. Aby założyć takie konto, należy wejść na stronę Sprzedawcy, wskazać wymagane dane oraz ustawić indywidualne hasło użytkownika. 
 3. Osoba, która dokona zakupu kursu online, obok wymagań technicznych wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU, jest także zobligowana do założenia Konta Użytkownika kursu online. 
 4. Konto Użytkownika kursu online oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Sprzedawcę. 
 5. Po zaakceptowaniu regulaminu Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji. 
 6. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów online. 
 7. Usługa prowadzenia konta użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu. 
 8. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Sprzedawcę konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę nastąpi na takich samych zasadach. 
 9. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu, chyba że podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia kursu online – wtedy Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż). 
 10. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 11. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu. 
 12. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. w modelu subskrypcyjnym, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym zamówieniu. 
 13. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 14. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy. 
 15. Sprzedawca informuje, iż sprzedawany kurs online nie jest produktem leczniczym, a jego celem jest poprawa samopoczucia Kupującego. Kurs online nie zastąpi porady lekarskiej. 


GRUPA NA FACEBOOKU
 

Sprzedawca może zapewniać jako bonus do niektórych treści cyfrowych możliwość udziału w zamkniętej grupie na Facebooku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn. 

Każdy członek grupy zobowiązany jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące, obelżywe. Zakazane jest również, w szczególności, prowadzenie w grupie działań reklamowych, promocyjnych, wizerunkowych. 

FORMY PŁATNOŚCI 

 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu i udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia. Są to: 
 • Karty płatnicze 
 • Płatności elektroniczne 
 • Raty PayU

  Płatności elektroniczne obsługiwane są przez serwis HotPay dostarczany przez spółkę ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie. 

Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

 • W przypadku zwrotu środków gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej następuje zwrot na rachunek karty użytej do płatności. 
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest do wiadomości e-mail. 

WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW  

 • Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów na warunkach niniejszej licencji – tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom. 
 • Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej. 
 • Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do zwielokrotniania produktu w całości lub części poza wykonaniem kopii na własny użytek, zmiany produktu, rozpowszechniania odpłatnie lub nieodpłatnie jakimikolwiek dostępnymi środkami.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. 
 • Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. 10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: 
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
 • żądać usunięcia wady, 
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY  2

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 2.  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 3. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 
 4. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://marzenazdunek.com/regulamin. / 

PRAWA AUTORSKIE 

 1. Treści zawarte w Sklepie, e-booki, webinary, kursy internetowe, treści cyfrowe dostępne w ramach platformy oraz materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. 
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3.  Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane Konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje Konto użytkownika. 
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie. 
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022. 

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.